مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

زبان تخصصی فلسفی، بر مبنای فن ترجمه به روش گشتاری

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

اطلاعات دوره

اطلاعات مدرس

خانم دکتر برزگر تبریزی